Obchodní podmínky | HUSKYCZ.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

Obchodní společnost HUSKY CZ s.r.o., IČO: 251 01 625, sídlem U lužického semináře 94/14, Malá Strana, 118 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49748 (dále jen „prodávající“) vydává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „VOP“).

 

Článek 1 - Účel VOP

1)         Účelem těchto VOP je upravit práva a povinnosti mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem koupě je zboží nabízené prodávajícím v rámci jeho internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách https://www.huskycz.cz/.

2)         Ustanovení těchto VOP se vztahuje na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícími jako spotřebiteli.

3)         Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

 

Článek 2 - Informace o prodávajícím

1)         Základní údaje o prodávajícím:

obchodní firma:

HUSKY CZ s.r.o.

IČO:

25101625

DIČ:

CZ25101625

sídlo:

U lužického semináře 94/14, Malá Strana, 11800 Praha 1

rejstříkový soud:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 49748

číslo bankovního účtu:

5007008577/5500

adresa pro doručování elektronické pošty:

husky@huskycz.cz

 

2)         Kontaktní údaje jako poštovní adresa pro doručování, email a telefonní čísla jsou dále uvedeny na internetových stránkách https://www.huskycz.cz/ v záložce Kontakty.

Článek 3 - Použité pojmy

1)         Pro účely těchto VOP platí, že:

a)         spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tzn. pro případ těchto VOP s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná;

b)         smluvními stranami jsou prodávající a kupující;

c)         prostředkem komunikace na dálku je takový prostředek, který umožní uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran;

d)         internetovým obchodem prodávajícího je místo provozované na internetových stránkách https://www.huskycz.cz/, které umožňuje uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami;

e)         zbožím jsou produkty nabízené prodávajícím v rámci jeho internetového obchodu;

f)          kupní smlouvou je smluvní vztah mezi smluvními stranami, ze kterého vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu jím poptané zboží a kupujícímu povinnost toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

 

Článek 4 - Kupní smlouva

1)         Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána prostředkem komunikace na dálku, kterým je internetový obchod prodávajícího.

2)         Kupní smlouva je uzavírána tak, že kupující v  internetovém obchodu prodávajícího vybere zboží a jím vybrané zboží vloží do košíku a v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a zboží závazně objedná.

 

Příklad postupu při uzavírání kupní smlouvy:

Krok 1:   Vyberte zboží, které si chcete zakoupit

Krok 2:   Vybrané zboží pomocí tlačítka „Vložit do košíku“ vložte do nákupního košíku, kliknutím na tlačítko (x) zboží z nákupního košíku odstraníte. V nákupním košíku najdete všechno Vámi vybrané zboží. Maximální počet objednávaného zboží je deset kusů.

Krok 3:   Po ukončení výběru zboží pomocí tlačítka „K pokladně“ přejdete k dalšímu kroku.

Krok 4:   Zadejte bonusový kód nebo kód dárkového poukazu, pokud je máte k dispozici, a/nebo pokračujte pomocí tlačítka „Výběr dopravy a platby“ k dalšímu kroku.

Krok 5:   Zvolte způsob dopravy, která Vám nejvíce vyhovuje.

Krok 6:   Zvolte způsob platby, která Vám nejvíce vyhovuje.

Krok 7:   Doplňte dodací údaje.

Krok 8:   Zaškrtněte souhlas s těmito VOP.

Krok 9:   Na závěr překontrolujte, zda jsou údaje v objednávce správné.

Krok 10: Dokončete objednávku pomocí tlačítka „Závazně objednat a zaplatit“, kterým zboží závazně objednáte.

 

Objednáním zboží potvrzuje kupující, že se seznámil s těmito VOP, že je jimi vázán a že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy užitím prostředku komunikace na dálku. Učiněná objednávka musí být akceptována prodávajícím. Akceptace prodávajícího nabývá účinnosti a kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy jeho akceptace obsahu objednávky dojde kupujícímu.

3)         Objednávka kupujícího podle odst. 2) je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

4)         Prodávající si vyhrazuje, že v jím určených případech může podmínit uzavření kupní smlouvy složením zálohy na úhradu kupní ceny kupujícím, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Takto může být postupováno zejména v případech většího objemu objednaného zboží nebo u dražšího zboží.

5)         Prodávající je oprávněn vyžádat si od kupujícího potvrzení pravosti a pravdivosti údajů uvedených na jeho objednávce, tzn. autorizaci objednávky kupujícího, na základě které budou ověřeny údaje v objednávce, a to zejména formou písemné listovní zásilky, telefonicky nebo emailem. Nebude-li kupující reagovat na žádost prodávajícího o autorizaci objednávky do deseti (10) pracovních dnů ode dne učinění žádosti prodávajícího o autorizaci objednávky, nebo odmítne-li kupující objednávku autorizovat, tzn. potvrdit pravost a pravdivost všech údajů na ní, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6)         Kupující je oprávněn jednostranně zrušit svou objednávku do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku, kdy tuto svou objednávku vůči prodávajícímu učinil. Zrušení objednávky provede kupující tak, že oznámení o zrušení objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě odešle na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v čl. 2 odst. 1) těchto VOP.

7)         Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na připojení k síti INTERNET), si hradí kupující sám. Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady na prostředky komunikace na dálku.

8)         Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Kopii těchto VOP obdrží kupující jako přílohu akceptace obsahu objednávky kupujícího prodávajícím.

9)         Kupní smlouva bude po svém uzavření uložena u prodávajícího a je přístupná kupujícímu k jeho žádosti zaslané prodávajícímu na elektronickou adresu uvedenou v čl. 2 odst. 1) těchto VOP, a to nejdéle po dobu pěti (5) let ode dne účinnosti kupní smlouvy.

10)      Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat již vložená data, a pro případ, že bude třeba z jeho strany objednávku upravit, má možnost měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, až do okamžiku, kdy objednávku ukončil a závazně objednal.

11)      V případě technické závady na internetovém obchodu prodávajícího je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

 

Článek 5 - Zboží

1)         Předmětem koupě podle kupní smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího.

2)         Popis zboží je uveden v rámci internetového obchodu prodávajícího. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodu prodávajícího vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů od výrobce nebo jednotlivých dodavatelů zboží. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s popisem a vlastnostmi zboží uvedenými v internetovém obchodě prodávajícího.

3)         Kupující je oprávněn před učiněním závazné objednávky zboží podle čl. 4 odst. 2) VOP formou emailové zprávy dotázat prodávajícího na jednotlivé údaje vztahující se ke zboží.

4)         Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží mají pouze orientačně informativní charakter a nemusí odpovídat skutečnému stavu.

5)         Kupující si je vědom, že mu koupí zboží nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Článek 6 - Kupní cena

1)         Kupní cena zboží je uvedena pro každé zboží v rámci internetového obchodu prodávajícího, a to včetně DPH. Kupující je povinen uhradit kupní cenu včetně DPH a další platby (např. náklady na dodání zboží).

2)         Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu platnou v okamžiku účinnosti kupní smlouvy. Do okamžiku účinnosti kupní smlouvy je prodávající oprávněn kdykoli a bez udání důvodu měnit kupní ceny uvedené pro jednotlivé položky zboží v internetovém obchodu prodávajícího.

3)         Daňový doklad (faktura) prodávajícího vystavený na základě kupní smlouvy slouží současně jako dodací list.

4)         Nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, je podmínkou dodání zboží kupujícímu plné uhrazení kupní ceny, kdy v případě, že nebude kupní cena kupujícím řádně uhrazena před dodáním zboží, kupní smlouva pozbývá své účinnosti a zboží nebude kupujícímu dodáno. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která mu neuhrazením kupní ceny kupujícím vznikla.

5)         Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí sleva vždy pouze na zboží značky HUSKY a je počítána z doporučené ceny. Různé slevy (včetně slevy pro členy Husky klubu) nelze sčítat, kupující může při nákupu uplatnit vždy pouze jednu ze slev. Slevy nelze uplatnit na dárkové poukazy. Slevy uvedené na vydaných slevových poukazech ze strany prodávajícího se řídí popisem uvedeným na poukázkách. Za slevu se považují i dárkové poukazy nebo jakákoliv cenová zvýhodnění poskytnuté jiným subjektem než prodávajícím. Pokud je uváděna sleva na zboží v akci či výprodeji v procentech, odečítá se daná sleva z ceny po slevě.

 

Článek 7 - Způsob úhrady kupní ceny

1)         Kupní cenu zboží lze uhradit:

a)         v hotovosti / kartou při převzetí zboží v prodejně prodávajícího;

b)         na dobírku, tj. v okamžiku dodání zboží přepravcem;

c)         prostřednictvím platební brány;

d)         poukázkami;

bližší podmínky a postupy pro provádění jednotlivých způsobů úhrad jsou uvedeny v internetovém obchodě prodávajícího v záložce Pro zákazníky – Doprava a platba.

2)         V případě dobírky je kupní cena splatná v okamžiku dodání zboží k rukám osoby, která byla oprávněna k doručení zboží pro kupujícího, a je uhrazena předáním kupní ceny osobě, která byla oprávněna k doručení zboží pro kupujícího, a to v hotovosti nebo platbou kartou (je-li to technicky možné).

3)         V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím platební brány je kupující přesměrován na internetové bankovnictví své banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá platební brána informaci o provedení platby prodávajícímu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s. V případě, že nebude platba internetovým bankovnictvím nebo kartou provedena do jedné (1) hodiny od objednání, může být způsob úhrady kupní ceny změněn na dobírku. Citlivé vstupní údaje, které zadává kupující do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran, zpracovatelům plateb jsou přístupné pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

4)         V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím poukázek:

a)         při dodání zboží prostřednictvím přepravce si kupující může zvolit pouze doručení na adresu. Pro případnou kontrolu platnosti ze strany prodávajícího si kupující musí poukázky ponechat až do doručení zboží.

b)         při osobním odběru je možné zaplatit poukázkami pouze přímo na výdejním místě prodávajícího.

Hodnotu poukázky je vždy nutné vyčerpat v plné výši.

 

Článek 8 - Výhrada vlastnictví

1)         Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po plném zaplacení kupní ceny.

 

Článek 9 - Dodání zboží

1)         Zboží bude kupujícímu dodáno způsobem:

a)         odesláním zboží prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím, kterým je místo uvedené v závazné objednávce kupujícího podle čl. 4 odst. 2) těchto VOP; nebo

b)         osobním převzetím zboží kupujícím v prodejně prodávajícího. Zboží s osobním odběrem na prodejně je rezervováno tři (3) pracovní dny ode dne odeslání emailu s výzvou k odběru zboží. Rezervaci lze prodloužit, maximálně však na lhůtu sedmi (7) pracovních dní od odeslání první výzvy k odběru zboží. Nevyzvednuté objednávky budou po uplynutí lhůtu stornovány a byla-li již uzavřena kupní smlouva, kupní smlouva se bez dalšího ruší.

2)         Kupující je oprávněn z nabídky v rámci internetového obchodu prodávajícího zvolit způsob dodání zboží a přepravce, který dodání zboží provede. Volbou přepravce souhlasí kupující s cenou za přepravu včetně DPH tak, jak je uvedena v rámci internetového obchodu prodávajícího. Aktuální ceník dopravy a možnosti dodání zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě prodávajícího v záložce Pro zákazníky – Doprava a platba. Zboží je dodáváno pouze po České republice a Slovenské republice.

3)         Náklady spojené s dodáním a převzetím zboží nese, nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, kupující.

4)         Prodávající splnil svou povinnost dodat zboží jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího.

5)         Kupující je povinen v případě odeslání zboží prostřednictvím přepravce převzít zboží v místě, které ve své závazné objednávce podle čl. 4 odst. 2) těchto VOP určil. Kupující je povinen poskytnout přepravci a prodávajícímu veškerou součinnost k tomu, aby mu bylo možné zboží dopravit a předat. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky po dobu přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Neučiní-li tak, mohou mu být přiznána práva z odpovědnosti za vady zboží zjistitelné při této prohlídce pouze tehdy, pokud kupující prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.

6)         Kupující je povinen v případě osobního odběru zboží převzít zboží v prodejně prodávajícího, kterou ve své závazné objednávce podle čl. 4 odst. 2) těchto VOP vybral. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu, důkladně zboží prohlédnout a zkontrolovat zda je zboží kompletní. Neučiní-li tak, mohou mu být přiznána práva z odpovědnosti za vady zboží zjistitelné při této prohlídce pouze tehdy, pokud kupující prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

7)         Při splnění podmínky uvedené v čl. 8 těchto VOP přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

8)         Zboží bude podle jeho dostupnosti, provozních možností a vytíženosti prodávajícího, místa určeného kupujícím pro dodání, poptávky dalších kupujících a jiných faktorů majících vliv na dodání zboží dodáno v co nejkratší době po účinnosti kupní smlouvy, nejdéle do sedmi (7) pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy. V případě, že zboží není skladem, je obvyklá lhůta prodloužena o dobu nutnou k dodání zboží do skladu prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v případě zvýšené poptávky po zboží prodávajícího, v případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo v případech vyšší moci může být dodací lhůta delší, než činí v obvyklých případech.

9)         Termíny dodání zobrazované v internetovém obchodě jsou orientačním termínem dodání. Přesnější termín dodání je součástí emailu potvrzujícího objednávku.

10)      Kupující je povinen řídit se při užívání, resp. aplikaci zboží návodem, který je přiložen ke zboží, nebo etiketou.

 

Článek 10 - Záruka

1)         Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se u zboží projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží kupujícím v záruční době (dále jen „záruka“).

2)         Záruční doba činí dva (2) roky, nestanoví-li obecně závazný předpis jinak, a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

3)         Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

Článek 11 - Práva kupujícího z odpovědnosti za vady

1)         Při výběru zboží je nutné, aby zvolené zboží přesně odpovídalo potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením zboží vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního a sortimentního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

2)         Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost zboží, např. nadměrnou intenzitu užívání zboží, užívání zboží k nevhodnému účelu, apod.

3)         Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

4)         Projeví-li se u zboží vada, má kupující právo tuto vadu ve lhůtě dvou (2) roků v případě nového zboží a jednoho (1) roku v případě koupě již použitého zboží běžící od převzetí zboží reklamovat. Vadu je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co se o ní kupující dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět.

5)         Zakoupené zboží trpí vadou, není-li předáno kupujícímu v ujednaném množství, jakosti nebo provedení, je-li předáno jiné zboží než zakoupené nebo obsahují-li vadu doklady nutné pro užívání zakoupeného zboží.

6)         Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují zejména:

a)         na vadu zboží, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, užíváním zboží v rozporu s obecně známými pravidly jeho užívání, neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, mechanickým poškozením nebo opotřebením zboží, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, živelnými pohromami, nedovolenými zásahy do zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svým charakterem prostředí, které je výrobcem určeno, nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci;

b)         na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží;

c)         u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

d)         u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

7)         Práva z odpovědnosti za vady kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující nebo třetí osoba vadu sami způsobili.

8)         Trpí-li zboží vadou, má kupující právo požadovat její odstranění. Za tímto účelem může kupující požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu vadného zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu bezvadného zboží a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

9)         Kupující má dále právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

a)         prodávající odmítl odstranit vadu,

b)         se vada projeví opakovaně,

c)         na zboží se současně projeví větší počet vad,

d)         je vada podstatným porušením kupní smlouvy, kdy za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje takové porušení povinnosti, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

10)      Za opětovné projevení vady po opravě se pro účely těchto VOP považuje stav, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně projeví. Stejnou vadou je taková vada, která se shodně projevuje ve vlastnostech zboží.

11)      Za větší počet vad zboží se považuje stav, kdy zboží má v době uplatnění nároku současně alespoň tři odstranitelné vady.

12)      Práva z odpovědnosti za vady podle odst. 8) a 9) lze uplatnit jen tehdy, jestliže tyto vady brání v užívání zboží jako věci bez vad.

13)      Prodávající umožňuje kupujícímu uplatnit reklamaci vyplněním vzorového formuláře pro reklamaci zboží. Formulář pro reklamaci zboží tvoří přílohu těchto VOP a nachází se v internetovém obchodě prodávajícího v záložce Reklamace - Jak postupovat.

14)      Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího:

a)         osobně v kterékoli prodejně prodávajícího (seznam prodejen je uveden v internetovém obchodě prodávajícího v záložce Kontakty);

b)         zasláním zboží na adresu HUSKY CZ s.r.o., Na Jarově 2425/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 (na tomto místě nelze uplatnit práva z odpovědnosti za vady osobně).

15)      Uplatnění práva z odpovědnosti za vady podle odst. 14) probíhá tak, že kupující prodávajícímu při osobním předání zboží se zbožím předá, případně při zaslání zboží vloží do zásilky zejména:

a)         vyplněný formulář pro reklamaci zboží (v případě osobního uplatnění reklamace lze formulář pro reklamaci zboží vyplnit přímo v prodejně), ve kterém bude zejména podrobně popsána vada zboží, navrhovaný způsob řešení reklamace a emailový nebo telefonní kontakt na kupujícího. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné ve formuláři pro reklamaci zboží jednoznačně uvést podmínky, za kterých se vada projevuje.

b)         doklad o nákupu zboží u prodávajícího. Bez přiložení dokladu o nákupu zboží u prodávajícího musí kupující jiným věrohodným způsobem prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího a kdy.

c)         reklamované zboží. Reklamované zboží musí být kompletní, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě, že kupující nedodá reklamované zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až ode dne dodání chybějících částí. V případě reklamace podle odst. 14) písm. b), tj. zasláním zboží prodávajícímu, musí být zásilka zabalena ve vhodném obalu a zaslána prodávajícímu jako obyčejná zásilka se zřetelným označením "REKLAMACE". Zboží zaslané prodávajícímu na dobírku nebude přijato.

16)      Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až ode dne předložení a doručení všech listin a kompletního zboží tak, jak je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce. Pokud bylo zboží zakoupeno jako set, nebo akce 1+1 zdarma, musí být předmětem reklamace vždy jako komplet, a musí být prodávajícímu i jako komplet předloženo.

17)      Jakmile kupující uplatní některé z práv z odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.

18)      Prodávající kupujícímu vystaví:

a)         po obdržení reklamace potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;

b)         po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (dále jen „reklamační protokol“). Reklamační protokol bude kupujícímu dodán společně s reklamovaným zbožím.

19)      Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí kupující vyjma případu uvedeného v odst. 24).

20)      Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V této lhůtě musí být o způsobu vyřízení reklamace kupující informován, pokud nebude dohodnuta jiná lhůta.

21)      Kupující je povinen poskytnout osobě vyřizující reklamaci veškerou nezbytnou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.

22)      Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

23)      Kupující bude prodávajícím vyrozuměn o vyřízení reklamace emailem.

24)      Kupující má nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši v případě, že reklamace byla prodávajícím uznána jako oprávněná.

25)      Reklamační řád v celém znění najdete ZDE

 

Článek 12 - Odstoupení od kupní smlouvy

1)         Kupující, který je spotřebitelem a který kupní smlouvu uzavřel prostředkem komunikace na dálku, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží podle kupní smlouvy. Jde-li však o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží dodávaných samostatně nebo dodání několika částí téhož zboží samostatně, počíná lhůta dle věty první běžet ode dne převzetí posledního kusu zboží nebo poslední části zboží. Jde-li dále o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, počíná lhůta dle věty první běžet ode dne převzetí první dodávky zboží.

2)         Ustanovením odst. 1) je kupující poučen o svém právu odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. i) ObčZ.

3)         Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy tvoří přílohu těchto VOP a nachází se v internetovém obchodě prodávajícího v záložce www.huskycz.cz/vraceni. Prodávající potvrdí kupujícímu v textové podobě přijetí formuláře pro odstoupení. Odstoupení od kupní smlouvy lze učinit:

a)         osobně v kterékoli prodejně prodávajícího;

b)         zasláním vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na emailovou adresu prodávajícího reklamace@huskycz.cz;

c)         zasláním vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na adresu HUSKY CZ s.r.o., Na Jarově 2425/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 (na tomto místě nelze uplatnit odstoupení od kupní smlouvy osobně).

4)         Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Pokud bylo zboží zakoupeno jako set, akce 1+1 zdarma, nebo byl k objednávce dárek, musí být vráceno jako komplet.

5)         Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených ObčZ.

6)         Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7)         Prodávající tímto kupujícího podle § 1820 odst. 1) písm. j) ObčZ upozorňuje, že v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8)         Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9)         Kupující, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 ObčZ.

 

Článek 13 - Možnost výměny zboží zdarma

1)         Pokud kupujícímu dodané zboží nevyhovuje, potřebuje jinou velikost, chce jinou barvu nebo jiný model, nabízí prodávající možnost výměny zboží do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Zboží lze vyměnit pouze nenošené/nepoužité. Poštovné na území ČR při první výměně zboží je pro kupujícího zdarma. Druhá a další výměna zboží, nebo výměna zboží mimo území ČR, ke stejné objednávce je pro kupujícího zpoplatněná v každém případě částkou za poštovné ve výši 98,- Kč.

2)         Pro realizaci výměny musí kupující zaslat prodávajícímu emailem odeslaným na emailovou adresu prodávajícího vymeny@huskycz.cz tyto údaje:

a)         číslo objednávky, na základě které mu bylo dodáno zboží, které chce vyměnit;

b)         název zboží, které chce vyměnit;

c)         požadované zboží, které chce dodat místo něj či jeho velikostní alternativu;

d)         dodací adresu, kam mu bude doručeno vyměněné zboží.

3)         Prodávající, zastoupen pracovníkem výměn zboží, bude do druhého pracovního dne kontaktovat kupujícího a potvrdí výměnu a termín doručení. Vyměněné zboží bude kupujícímu dodáno přepravní společností DPD na adresu uvedenou v emailu podle odst. 2) a zároveň bude odvezeno zboží, které chce kupující vyměnit. Případné rozdíly v ceně zboží budou řešeny doplatkem, či vrácením rozdílu, podrobnosti sdělí vždy před odesláním vyměněného zboží prodávající kupujícímu.

4)         Postup podle odst. 2) až 3) lze použít pouze v případě zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a dodaného prostřednictvím přepravce (nikoli tedy osobním převzetím kupujícím). Zboží dodané osobním převzetím kupujícím lze vyměnit pouze osobně v prodejně prodávajícího, ve které bylo vyzvednuto.

5)         Výměna zboží zdarma je možná pouze jednou v případě každé objednávky. Druhá a další výměna zboží ke stejné objednávce je zpoplatněná částkou za poštovné ve výši 98,- Kč.

6)         Na výměnu zboží podle tohoto článku nemá kupující právní nárok a prodávající si vyhrazuje právo neprovést výměnu, a to i bez udání důvodů.

7)         Plné znění pravidel pro výměnu, které jsou součástí obchodních podmínek, je k dispozici zde: www.huskycz.cz/vymeny.

 

Článek 14 - Mimosoudní řešení sporů

1)         Prodávající zřizuje pro případné stížnosti kupujících, kteří jsou spotřebiteli, emailovou adresu určenou pro podání stížností: husky@huskycz.cz. Prodávající je povinen prostřednictvím emailu neprodleně potvrdit obdržení stížnosti. Stížnost kupujícího je prodávající povinen posoudit do čtrnácti (14) dnů od jejího obdržení. Výsledek posouzení stížnosti prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím emailu.

2)         Prodávající informuje kupujícího jako spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého se má kupující právo obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, je Česká obchodní inspekce (dostupná na internetové stránce: http://www.coi.cz/).

3)         Prodávající dále informuje kupujícího, který je spotřebitelem, ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line (dostupná na internetové stránce: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS). Platformu pro řešení sporů on-line může kupující použít při mimosoudním řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené online s prodávajícím. Email prodávajícího je: husky@huskycz.cz.

4)         Kupující, který je spotřebitelem, se dále může se stížnostmi obracet na Českou obchodní inspekci. Informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce jsou uvedeny na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

 

Článek 15 - Ustanovení závěrečná

1)         Práva a povinnosti neupravená v těchto VOP se řídí platnými právními předpisy, zejména ObčZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Písemné ujednání mezi smluvními stranami odlišné od VOP má před těmito VOP přednost.

2)         Tyto VOP a jednotlivé kupní smlouvy jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3)         Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách https://www.huskycz.cz/ je , kontaktní údaje husky@huskycz.cz.

4)         Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 26.3.2024.

 

V Praze dne 26.3.2024

Na vašem soukromí nám záleží

HUSKY CZ, spol s.r.o. potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli lépe přizpůsobit webové stránky a usnadnit jejich používání. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce "Informace o cookies".

máte
dotaz?
chat
CHCETE POMOCT S VÝBĚREM?
Husky.Layout.chatBubble.callMeText
Ozveme se Vám v nejbližší možné době v pracovní dny 9:00-16:30.